Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Kanserle Savaş Uygulama ve Araştırma Merkezi

yönetmelik

EGE ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

 

KURULUŞ

Madde 1- Ege Üniversitesinde “Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin” ek 1 nci maddesi uyarınca kurulmuş ve kurulacak olan Araştırma ve Uygulama Merkezleri hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

ÇALIŞMA ALANI:

Madde 2- a) Bilimsel,Teknik,Kültürel ve Sanatsal araştırma ve uygulamaları teşvik etmek,desteklemek,düzenlemek ve bunlardan resmi ve özel kuruluşlar ile kişilerin yararlanmasını sağlamak.

b) Üniversitede araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı ve öğrenci yetişmesini teşvik etmek.

c) Araştırma ve Uygulama için yerli ve yabancı kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

d)Araştırma ve uygulamaları teşvik ve yapılan araştırmaları duyurmak amacı ile seminer,kurs ve konferanslar düzenlemek gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.

e) Merkezin kuruluş amacına, Yükseköğretim Kanunun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

ORGANLAR:

Madde 3- Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin organları Merkez Müdürü ve Yönetim Kuruludur.

MÜDÜR :

Madde 4- Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü tercihan, öğretim üyeleri arasından olmak üzere Rektörlüğe bağlı merkezlerde Rektör, Fakültelere bağlı merkezlerde Dekan tarafından 3 yıl içinde atanır. Süresi biten müdür tekrar atanabileceği gibi görev süresi dolmadan aynı şekilde görevden alınabilir.

Rektörlüğe bağlı merkezlerde Müdürün önerip, Rektörce atanan, Dekanlığa bağlı merkezlerde ise Müdür’ce önerilip, Dekanca atanmak üzere müdürün bir yardımcısı bulunur.

MÜDÜRÜN GÖREVLERİ :

Madde 5- a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkezin idari ilişkilerini yürütmek, bütçe teklifini hazırlamak ve bağlı bulunduğu üst makama sunmak.

c) Yurtiçi ve Yurtdışı Araştırma ve Uygulama ve Uygulama Merkezleri ile işbirliği yaparak amaca uygun proje ve karşılıklı yardımı gerçekleştirmek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra bağlı bulduğu üst makama sunmak.

YÖNETİM KURULU :

Madde 6- Yönetim Kurulu tabii üye olan müdür dahil 3 kişiden teşekkül eder.

Diğer iki üye tercihan öğretim üyeleri arasından olmak üzere öğretim elemanları arasından Rektör veya Dekan tarafından üç yıl süre ile atanır.Yönetim Kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve çoğunlukla karar verir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ :

Madde 7-a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına göre merkezi çalışma düzenini tespit etmek.

b) Kuruluş amacına uygun müracaatları inceleyerek, uygun görüleni ve destekleme şeklini karara bağlamak.

c) Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlayarak üst makama sunmak.

d) Araştırma Merkezince desteklenen Araştırma ve Uygulamalarla ilgili Araştırıcı ve patent haklarına ait esasları, gelirlerin dağılış ve kullanış şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek.

e) Araştırıcı  ve Uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularında yapacakları mali destek isteklerini karara bağlamak.

Madde 8- Yönetim Kurulu Müdürün daveti ile ayda en az bir defa toplanır.

Madde 9- Müdür görevi başında bulunmadığı zaman Müdür Yardımcısını vekil bırakır. Müdür Yardımcısı da bulunmazsa Yönetim Kurulu üyelerinden biri vekil olarak bırakılır.

Madde 10- Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin Döner Sermaye kapsamındaki hizmetlerinde, ilgili Kurumun Döner Sermaye Yönetmeliği hükümleri uygulanır.   

Madde 11- Sağlıkla ilgili Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin işleyişi ayrı bir yönerge ile düzenlenir.

Madde 12- Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümlere göre işlem yapılır.

Madde 13- Bu Yönetmeliği Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.

Madde14- Bu Yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.