Hakkımızda

    Misyon:

1.         İşbirliği; Ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan kanserle ilgili araştırma, inceleme ve uygulamalarda işbirliği planlanması ve sağlanması, Bölgesel yurtiçi ve yurt dışı temaslar ile üniversitemizin kanser konusu ile ilgili bağlantılarının kurulması,

2.         Kanser Eğitimi; Hekimlere yönelik kanser bilgilendirme çalışmaları, mezuniyet sonrası eğitim kursları, kanserle ilgili kongre, sempozyum ve toplantıların düzenlenmesi,

3.         Kanserli hastalara yönelik; danışmanlık ve bilgilendirme çalışmaları,

4.         Sosyal amaçlı; halka yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları,

5.         Kanser Araştırma Projeleri; yapılması, yürütülen projelere katkıda bulunulması.

6.         Protokol Çalışmaları; Tıp Fakültesi bünyesinde kanser tanı ve tedavilerinde protokol çalışmalarının yapılması, disiplinler arası işbirliğinin sağlanması,

7.         Kanser Kayıtları; Eğitimli elemanlarla EÜ Hastanesine ait arşivlerden aktif veri tarama yöntemi ile hastane tabanlı kanser kayıt sistemi oluşturarak kanser insidansı ve epidemiyolojisi ile ilgili verilerin toplanması.

 

  Vizyon :

1.     Türkiye’nin en iyi kanser kayıt sistemine sahip olan İzmir İl’inde kanser istatistikleri konusunda merkezimiz lider konumdadır.  Bu konumu geliştirmek ve veri kalitemizi arttırmak,

2.      Düzenlenen toplantılarla halkın, kanser hastalarının ve sağlık personelinin bilinçlendirilmesini sürdürmek,

3.      Daha geniş kitlelere erken tanı, tarama ve kanserden korunma yöntemlerini yaymak, erken tanı poliklinikleri oluşturmak,

4.      Bireysel kanser tedavilerine olanak veren kanser araştırma laboratuvarları kurmak,

5.      Kanser tanı ve tedavisinde yeni uygulamalara yönelik kanser araştırmaları yapmak,

6.      Ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyası ile örgütsel bağları sürdürmek ve yenilerini kurarak kanser konusunda çağdaş, yetkin, bilimsel bir merkez olabilmektir. 

 

Merkez Müdürü: Ege Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği hükümleri gereğince atanır.

Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından atanan bir müdür yardımcısı bulunur. Müdür görevi gereği başında bulunmadığı zaman müdür yardımcısı vekil olarak göreve devam eder.

 Müdürün Görevleri;

 

1.    Merkezi temsil etmek ve yönetim kuruluna başkanlık etmek,

2.    Yönetim Kurulu kararını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak, merkezin idari işlerini yürütmek, bütçe teklifini hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

3.     Merkezin yıllık faaliyet raporunu, Yönetim kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmaktır.

 

Yönetim kurulu: Madde 6 – Yönetim kurulu müdür dahil 5 kişiden teşekkül eder. Diğer 4 üye öğretim üyeleri arasından merkez müdürünün görüşü alınarak Rektör tarafından atanır. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aşağıda belirtilen ilgili Anabilim ve Bilim Dalları öncelikle dikkate alınır. Bunlar; Genel Cerrahi, Erişkin Onkolojisi, Pediatrik Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Radyodiyagostik, Patoloji ve Halk Sağlığı Anabilim ve Bilim Dallarıdır. Yönetim Kurulu üyeleri ilgili Anabilim ve Bilim Dallarınca önerilen öğretim üyeleri arasından Rektör tarafında 3 yıl süreyle atanır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya 6 aydan fazla üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine süreyi doldurmak üzere yenileri seçilir.

Yönetim kurulu çoğunluk ile toplanır, kararlar salt çoğunluk ile verilir.

 

Yönetim Kurulunun Görevleri:

            1- Kuruluş amacı ve çalışma alanı doğrultusunda, merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak,

            2- Merkezin yürüteceği bilimsel ve eğitsel uygulama ve araştırma projelerini kanser verisinin gizlilik özelliğini dikkate alarak, incelemek, değerlendirmek ve yürütülmesini sağlamak,

            3- Yılsonu faaliyet raporu hazırlamak,

            4- Merkezin çalışma alanına giren konularda çalışma grupları kurmak,

            5- Kanserle ilgili çalışma, araştırma ve yayınların desteklenme ilkelerini belirlemek ve desteklemektir.

            6- Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümlere göre işlem yapılır.

 

Sekreter; Merkezde çalışan personelin özlük işlerini takip eder, gelen ve giden evraklara cevap verir, merkeze ait demirbaşların kayıt ve takip işlemlerini, araştırma projeleri ile ilgili yazışmaları yapar, evrakların arşivler,  yıllık faaliyet raporları hazırlar.

Danışman Hemşire; Tedavileri, tedavilerin yan etkileri hakkında bilgilendirir, sosyal danışmanlık hizmeti verir. Psikiyatri konsültasyon liezon bölümü ile işbirliği yaparak ihtiyacı olan hastalara psikolojik destek almaya yönlendirir. Rehabilitasyon ve yaşama uyum safhasında hastalara destek olur. 

Kanser Kayıt Elemanı;  Hastanemizdeki birimlerden aldığı bilgileri, bilgi formuna eksiksiz ve doğru olarak işler ve bunları her hafta başında merkeze gönderir, ayrıca bunları kayıt defterine işler, eksiklik ve yanlışları belirleyip geri gönderilen formları tamamlar, düzenlenen mezuniyet sonrası eğitimlere katılır, derlediği ve derlemekte olduğu bilgileri Merkez dışında hiç kimse ve/veya kuruma vermez.

İstatistik Koordinatörü; Hastanedeki birimlerden aldığı bilgileri, eksiksiz ve doğru olarak işler ve istatistiğini, eksiklik ve yanlışları belirleyip geri gönderilen formları tamamlar, derlediği ve derlemekte olduğu bilgileri merkez dışında hiç kimse ve/veya kuruma vermez